Skip to main content
  • Program: Konkurranse
  • Sted: Kristiansand - Jernbaneområdet.
  • Byggherre: Rom Eiendom AS 
  • Areal: ca. 6 000 m2 
  • År: 2015

Parallelloppdragskonkurranse for bygning E på Jernbanetomta.

Konkurransen tar utgangspunkt i reguleringsplanen for området, hvor overordnet volum for bygning E er spesifisert.

Bygning E er regulert til kontor og bolig, men vår tilnærming er å utvikle et bygg forbeholdt kontorlokaler i alle etasjer. Reguleringsplanen åpner også opp for at det kan etableres forretningsarealer i 1. etasje. Dette ser vi på som en mulig fremtidig omdisponering og har tatt høyde for at det kan etableres mindre forretninger, serveringssteder etc. i tilknytning til fremtidige byrom og plasser som vil bli etablert ved videre utbygging. Dette vil kunne bidra til at byrommene befolkes også utenom kontortid.

Reguleringsplanens retningslinjer gir som konsekvens en rombeformet bygning med trapéslignende form i plan, og med ulike gesimshøyder og fallende tak fra sør og vest mot nord og øst. Den sør- og vestvendte delen av bygget åpner seg mot sol, lys, utsikt og energi, mens den nord- og østvendte delen lukker seg mot skygge, mo­torvei og støy.

Med sin plassering mellom bysentrum, hoved-trafikkårer og havn, angir bygningen både i størrelse og form, en målestokk for de fremtidige omkringliggende bygninger i området. Vår tilnærming til dette har vært å skape en lukket og en åpen form som ivaretar tomtens utfordringer: En ‘lukket’ fasade mot E39/E18 og Vestre Strandgate brukes som skjerm, mens en ‘åpen’ glassfasade mot sør og vest, fanger sol og varme samtidig som den ivaretar utsikten. Taket som en enkel grønn flate lukker formen.