AUGUST 2019: Detaljreguleringsplan for Oddernes tun

Detaljreguleringsplanen for Oddernes tun, har vært lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 21. juni til 26. august 2019. Planen legger til rette for utbygging av området ved rundkjøringen Østre Ringvei / E 18, med til sammen 120 leiligheter. Det planlegges et leilighetsbygg i 5-7 etasjer mot E 18, og et lavere bygg i tre etasjer langs Tryms vei. Da planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, ba Byutviklingsstyret samtidig om at det skulle avholdes informasjons- og samarbeidsmøter med skolene i området, Oddemarka, Lovisenlund og Steinerskolen. Disse møtene er nå gjennomført, og skolelevene har bidradd med mange gode innspill og synspunkter. Det er kommunen som nå har ansvaret for å sluttføre planarbeidet frem til politisk behandling.

 

 

                                                            

                                                            

Emneord: boliger, planlegging